Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej jako Polityka) dotyczy osób fizycznych odwiedzających stronę logicconcept.pl, kontaktujących się z działem wsparcia za pomocą formularza dostępnego na stronie jak również mailowo lub telefoniczne, biorących udział w konkursach oraz tych, których dane przetwarzamy na mocy umów, zobowiązań lub otrzymanych zgód na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną i którzy ukończyli 16. rok życia (dalej Użytkownicy).
 2. Przed skorzystaniem z dowolnej z usług opisanych w zdaniu poprzednim (dalej Usługi), każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Polityki.
 3. Administratorem danych osobowych jest Logic Concept Polska Sp. z o.o. Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 16, 05-506 Lesznowola, Polska, NIP: 1231362910, REGON: 368014178 (dalej LOGIC/Administrator).
 4. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia. Z Usług świadczonych przez LOGIC mogą skorzystać jedynie osoby, które ukończyły 16 lat.
 5. W sprawach związanych z Polityką oraz ochroną danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pomocą: poczty elektronicznej: dane.osobowe@logicconcept.pl, lub poczty tradycyjnej, na adres: Logic Concept Polska Sp. z o.o., Kolonia Lesznowola, ul. Postępu 16, 05-506 Lesznowola, Polska, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

CELE PRZETWARZANIA

 1. LOGIC przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w zależności od rodzaju Usługi.
 2. Strona logicconcept.pl: W ramach utrzymania strony internetowej LOGIC może gromadzić dane Użytkowników odwiedzających stronę (z użyciem plików „cookies” oraz skryptów JavaScript), takich jak adres IP, informacje o dostawcy usług internetowych, systemie operacyjnym Użytkownika, używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, modelu urządzenia oraz innych danych dotyczących oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik. Dane podlegają profilowaniu, nie ma ono jednak wpływu na korzystanie przez Użytkownika ze wspomnianej usługi i nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji wobec Użytkownika. Dane gromadzone przez LOGIC przetwarzane są wyłącznie do celów statystycznych.
 3. Przekazywanie informacji handlowych: Na podstawie odrębnej zgody Użytkownika LOGIC może przetwarzać dane osobowe w celu dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną. Użytkownik może cofnąć zgodę w dowolnym momencie w sposób określony w korespondencji lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem.
 4. Konkursy: Sporadycznie LOGIC może organizować konkursy, w czasie których przetwarzane mogą być dane osobowe dobrowolnie podane przez ich uczestników. Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów przeprowadzenia konkursu, określonych w regulaminie konkursu (np. w celu wylosowania laureatów lub poinformowania o zwycięstwie) przez okres niezbędny do jego przeprowadzenia, chyba, że uczestnik konkursu wyrazi osobną zgodę na przetwarzanie danych w innych celach, w tym w celach marketingowych.
 5. Przetwarzanie wynikające z zawartej umowy lub zobowiązania: Jeśli pomiędzy LOGIC a Użytkownikiem lub podmiotem, w którym Użytkownik jest zatrudniony, została zawarta umowa lub istnieje zobowiązanie, na mocy których LOGIC przetwarza dane osoby, LOGIC przetwarza dane do czasu wywiązania się ze swoich obowiązków wobec drugiej strony, chyba że przetwarzanie danych, w tym ich przechowywanie, jest wymagane przepisami prawa przez okres dłuższy niż okres współpracy obu stron.

POWIERZANIE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Niektóre informacje mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, świadczących wobec Administratora usługi w zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej i systemów informatycznych, hostingu, monitorowania ruchu na stronie internetowej, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zobowiązań wobec Użytkownika. Przekazanie danych odbywa się na mocy umów powierzenia przetwarzania danych, podpisanych z tymi podmiotami.
 2. LOGIC powierza przetwarzanie danych podmiotom trzecim zachowując zasady bezpieczeństwa, poufności i minimalizacji.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez LOGIC, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Ponadto, LOGIC może przekazać dane do podmiotu wskazanego przez osobę, której dane dotyczą, na jej żądanie.
 3. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez LOGIC przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, ma prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie, którego już dokonano oraz bez wpływu na inne usługi i zobowiązania świadczone przez LOGIC.

STOSOWANIE PLIKÓW „COOKIES”

 1. Na stronach i w serwisach należących do LOGIC używane są pliki „cookies” oraz wykorzystywane są inne narzędzia, takie jak Local Storage i Session Storage, pozwalające na zidentyfikowanie powracającego użytkownika, wysłanie zapytania oraz przyspieszenie działania stron. Są one zapisywane na urządzeniu Użytkownika w czasie przeglądania stron należących do LOGIC.
 2. Informacje mogą być zapisywane zarówno przez Administratora (first-party cookies), jak również przez podmioty trzecie, świadczące usługi dla Administratora (third-party cookies).
 3. Pliki „cookies” oraz inne narzędzia wykorzystywane są w celu umożliwienia wysłania zapytania, utrzymania sesji oraz monitorowania odwiedzin stron internetowych.
 4. Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę plików „cookies” w swojej przeglądarce. Wyłączenie ich obsługi może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów przetwarzania danych przez Administratora, a tym samym może uniemożliwić realizację usług lub zobowiązań wobec Użytkownika.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Administrator dokłada wszelkich starań oraz wykorzystuje niezbędne środki techniczne, aby dane Użytkowników były przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz poufność informacji.
 2. Wszelkie przypadki naruszenia zasad bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Administratorowi.